POSTGRADUAAT TROPISCHE GENEESKUNDE (TG)

Program Miliarder

Software dan Ratusan Ebook Bisnis sebesar 1.200 MB untuk di download

Software Pembuat Website lengkap dengan Ebook dan Video Tutorial

1. ALGEMENE INFORMATIE

Het Postgraduaat Tropische Geneeskunde geeft gediplomeerde verpleeg- en vroedkundigen een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming noodzakelijk voor de uitoefening van paradedische activiteiten in de tropen en ontwikkelingslanden.

Dit is een intensieve bijscholing van vier maanden die onotbeerlijke kennis bijbrengt op het gebied van tropische pathologie, volksgezondheid en aangepaste benaderingen voor algemene medische en verpleegkundige problemen in otwikkelingslanden.

Het onderwijs streeft naar een geïntegreerde benadering van de diverse aspecten van gezondheidsproblemen en organisatie van gezondheidszorg. Speciale aandacht gaat naar de bijzondere socio-economische en culturele omgeving, en deze cursus geeft het algemeen kader van de problematiek van ontwikkelingslanden en internationale samenwerking.

1. CURSUSPROGRAMMA

Het cursusprogramma telt voor een totaal van 20 studiepunten (éé studiepunt komt overeen met 25 - 30 uren studielast) en is verdeeld als volgt:

  • Biomedische wetenschappen: protozoögie, helminthologie en vectorcontrole: 3 studiepunten
  • Volksgezondheid: organisatie gezondheidsdiensten, epidemiologie, voeding, miliehygiëne, hospitaalhygiëne, gezondheidszorg in onstabiele situaties: 6 studiepunten
  • Pathologie: beschrijvende en analytische tropische pathologie, HIV/AIDS en pediatrie: 6 studiepunten
  • Praktijk: laboratoriumvaardigheden, verloskunde en nursing: 5 studiepunten.

Voordrachten

Ter vervollediging van dit programme organiseert het ITG met medewerking van Belgische en buitenlandse experts, voordrachten over het algemeen kader van gezondheidsproblemen it ontwikkelingslanden, en aspecten eigen aan de medische praktijk in rurale en urbane tropische gebieden. Verder zijn er een aantal sociale en culturele activiteiten die onder meer een uitwisseling met internationale studenten nastreven.

2. EVALUATIE EN DIPLOMA

Op het einde van de cursus worden voor alle vakken theoretische examens georganiseerd, evenals een praktijk examen laboratorium. Een student die niet slaagt kan desgevallend, no deliberatie van de examenjury, herkansen in een tweede zittijd in Juli.

Geslaagde kandidaten otvangen het Postgraduaat getuigschrift in de Tropische Geneeskunde van het ITG.

3. DUUR VAN DE CURSUS

Van 1 maart tot eind Juni (voltijdse opleiding: van maandag tot en met vrijdag).

4. TOELATINGSVOORDWAARDEN

Kandidaten die het diploma algemeen of technisch secundair onderwijs en een diploma van verpleeg- en/of vroedkundige (3 jaar postsecudair) bezitten, en tenminste ëën jaar beroepservaring hebben na hun studies (niet noodzakelijk in de tropen) kunnen worden toegelaten tot de cursus.

De cursus wordt apart in het Nederlands en in het Frans georganiseerd.

Het inschrijvingsformulier moet volledig ingevuld opgestuurd worden naar het secretariaat van de cursus met 2 recente pasfoto's, een fotokopei van het diploma algemeen of technisch secundair onderwijs, een fotokopie van het diploma van verpleger / verpleegster en/of vroedvrow (3 jaar post-secundair). Een onderwijscommissie van het ITG oordeelt over de gelijkwaardgheid van de buitenlandse diploma's. Het Instituut houdt zich het recht voor het aantal inschrijvingen te beperken tot 80 en laattijdig ingeschreven studenten te verwijzen naar de volgende sessie.

Inschrijvingsformulieren vindt u op onze website www.itg.be (onderwijs > programma overzicht > postgraduate certificates) of kunnen aanngevraagd worden op het secretariaat.

De uiterlijke inschrijvingsdata zijn aangegeven op de overzichstabel van de brochure of op de website.

5. INSCHRIJVINGSGELD

U vindt informatie op de overzichtztabel in onze brochure of op onze website www.itg.be (onderwijs > programma overzicht).

Er zijn geen beurzen beschikbaar voor deze cursus.

Na goedkeuring van uw inschrijving, kan u betalen via overschrijving op rekeningnummer 220-0531111-72 (Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel), BIC/SWIFT: GEBABEBB, IBAN BE 38 2200 5311 1172.

Ann studenten van Belgische nationaliteit die een deel van hun opleiding wensen te betalen met ‘opleidingscheques' (www.opleidingscheques.vlaanderen.be), wordt het bedrag van de ‘opleidingscheques" naderhand teruggestort.

Bij gemotiveerde niet-deelname kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden, verminderd met 15% administratie-kosten.

6. VARIA

Het Instituut voorziet geen werkgelegenheid in ontwikkelingslanden aan zijn ofgestudeerden. Het trach wel zo veel mogelijk informatie over vacante betrekkingen in de tropen onder zijn studenten te verspreiden. In dit kader wordt tijdens de opleiding een informatiedag met verschillende Belgische en buitenlandse NGO's georganiseerd. Voor de meeste cursussen betaan syllabi die zonder bijkomende onkosten aan de ingeschreven studenten bezorgd worden.

sumber : http://setneg.go.id

No comments:

Post a Comment